Audyty finansowe i księgowe

We współpracy z zewnętrznymi firmami audytorskimi świadczymy usługi audytorskie. Przeprowadzamy audyty finansowe i księgowe, w ramach których profesjonalnie zajmujemy się: 

  • badaniem ksiąg rachunkowych, 
  • kontrolą sprawozdań finansowych, 
  • doradztwem dotyczącym systemów księgowych, 
  • wyjaśnianiem mechanizmów i procedur towarzyszących kontrolom finansowym. 

Profesjonalne audyty księgowe i finansowe – biegli rewidenci 

Nasze działania przeprowadzamy zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Z usługi audytu finansowego korzystają m.in. banki, spółki akcyjne oraz inne podmioty, które wskazuje wyżej wymieniona ustawa. Audyt księgowy jest doskonałym narzędziem do kontroli prawidłowości pracy działu rachunkowego lub zewnętrznej firmy świadczącej usługi księgowe na Państwa rzecz. Dlatego często również instytucje, które nie mają obowiązku poddawania się audytowi, decydują się na ten krok. To np. prywatne firmy, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia. 

Audyty finansowe przeprowadzane są przez biegłych rewidentów. Wykorzystanie odpowiedniego podejścia i nowoczesnych technologii pozwala na przeprowadzenie badania w oparciu o najwyższe standardy. Wynikiem pracy audytorów z naszego biura i współpracujących z nami firm jest rzetelna i jasna ocena sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Audyt księgowy pozwoli zaś uniknąć nierzadko groźnych i kosztownych konsekwencji błędów w księgach rachunkowych.