Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ratium Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy ona klientów Ratium Sp. z o.o. oraz użytkowników stron internetowych, a także osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Ratium Sp. z o.o.

 

Jak możesz się z nami skontaktować

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym również w związku z wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania  Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem innych przysługujących Tobie praw, pod adresem e-mail: iod@ratium.com.pl lub listownie na adres: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań z dopiskiem „dane osobowe”.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator – oznacza Ratium Sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nas – oznacza Ratium Sp. z o.o.

Ty, Twoje – osoba, której dane przetwarzane są przez Ratium Sp. z o.o., klient, użytkownik stron internetowych lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

 

Pozyskanie danych, cel i podstawy prawne ich przetwarzania

 

Klient lub reprezentant klienta Ratium Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy. Jeśli jesteś osobą wskazaną przez swojego pracodawcę do realizacji umowy podpisanej z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tej umowy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– rozpatrywanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– ściąganie należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Potencjalny klient Ratium Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie spotkania lub wysłania do nas zapytania ofertowego. Źródłem pozyskania Twoich danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Ciebie jest  strona internetowa firmy, social media lub kontakt przekazany przez innego klienta.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– przygotowanie i przedstawienie oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– rejestracja korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketing usług partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dostawca lub reprezentant dostawcy, osoba współpracująca z Ratium Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do realizacji zamówienia/ dostawy. Jeśli jesteś osobą wskazaną przez swojego pracodawcę do realizacji dostawy z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych jest Twój pracodawca lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji zamówienia/ dostawy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zawarcie i wykonanie umowy/ realizacja zlecenia/ dostawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

– składanie zapytań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– składanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO

– prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie w Ratium Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie rekrutacji.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– nawiązanie kontaktu w związku z prowadzoną rekrutacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– wybór kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Pracownik lub współpracownik Ratium Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy oraz w następstwie jej zawarcia i realizacji.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– realizacja obowiązków prawnych przez pracodawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– zapewnienie dostępu do benefitów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zapewnienie właściwej organizacji pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– dostęp do informacji, obiektu oraz infrastruktury technicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO

– Reprezentowania pracodawcy przed organami publicznymi lub innymi podmiotami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Osoba wnosząca skargę, zapytanie, żądanie realizacji praw

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wysłania do nas zapytania, skargi lub wniesienia żądania realizacji praw Tobie przysługujących.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, wniesioną skargę lub złożone żądanie realizacji praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Użytkownik stron internetowych

W związku z prowadzeniem stron internetowych Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

– optymalizacji działania stron internetowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– badanie i analizowanie aktywności na stronie www, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– monitorowania ruchu oraz zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– poprawy komfortu korzystania ze stron internetowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe w związku z realizacją łączących nas umów będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania tych umów, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących określonych w przepisach prawnych.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów będą przetwarzane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przez nas przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające nas w realizacji naszych usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmioty gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Mogą to być podmioty z branży IT, świadczące usługi administracyjne, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy, otrzymania odpowiedzi na skierowane zapytanie, zapoznania się z treścią stron www.

Prawa przysługujące podmiotom danych

Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do danych osobowych.
 2. Sprostowania danych osobowych.
 3. Usunięcia danych osobowych.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Przeniesienia danych osobowych.
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych).
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: iod@ratium.com.pl

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze strony www. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ratium Sp. z o.o.

Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej.

W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie www, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www. Mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • biznesowe pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Umożliwiają także zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www i preferencjach z tym związanych. Przykładowo można analizować częstotliwość i liczbę odwiedzin strony www.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Ratium Sp. z o.o. informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www partnerów.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności podmiotów danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21 września 2020.