Pełna księgowość – co to takiego?

Prowadzenie pełnej księgowości to obowiązek prawny, który dotyczy wielu podmiotów. Jest ona zdecydowane bardziej skomplikowana aniżeli tzw. mała księgowość, dlatego też stanowi powinność tylko w ściśle określonych przypadkach. Jakich?

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to rozbudowany system, za pomocą którego firma ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze. Obejmuje ona jednak nie tylko rejestrowanie przychodów, rozchodów, czy zobowiązań podatkowych, ale również umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Gwarantuje to szereg prowadzonych dokumentów takich jak: księga główna i pomocnicze, wykazy aktywów oraz pasywów, a także zestawienie sald i obrotów.

Kto podlega pod pełną księgowość?

Informacja o tym, które podmioty muszą prowadzić pełną księgowość, znajduje się w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1. Stanowi ona, że obowiązkowi temu podlegają przede wszystkim:

  • spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), a także spółki cywilne,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych, spółki jawne należące do osób fizycznych, a także spółki partnerskie wtedy, gdy ich przychody netto za sprzedaż produktów, towarów i operacji finansowych za miniony rok obrotowy, wyniosły co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej,
  • gminy, powiaty oraz województwa,
  • polskie oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.

Co składa się na pełną księgowość?

Pełna księgowość obejmuje prowadzenie:

  • dziennika,
  • kont księgi głównej i pomocniczej,
  • zestawień obrotów i sald, również na kontach pomocniczych
  • wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo musi przedkładać także roczne sprawozdanie finansowe, które ma być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego.

Wyzwania związane z prowadzeniem pełnej księgowości

Największym wyzwaniem jest obszerność dokumentacji, którą trzeba prowadzić. Doprowadza to m.in. do wzrostu kosztów księgowości, a często również do konieczności wydzielenia w firmie działu, który będzie się tym zajmował. Pomóc mogą w tym także zewnętrzne firmy, takie jak nasze biuro księgowe, wspierające ponadto przedsiębiorstwa w zakresie usług BHP, audytów finansowych czy usług prawnych.