Zakładanie spółki komandytowej krok po kroku

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Wyjaśniamy krok po kroku na czym polega założenie spółki komandytowej.


Jak założyć spółkę komandytową? Krok 1: firma spółki

Przy zakładaniu nowych firm, takich jak spółka komandytowa, warto korzystać z profesjonalnych usług prawniczych Kompleksowa pomoc profesjonalistów pozwoli rozpocząć działalność we właściwy sposób.

W myśl Kodeksu Spółek Handlowych, do założenia spółki komandytowej potrzeba minimum 2 osób. Wspólnicy muszą zawrzeć stosowną umowę: dokument w formie aktu notarialnego.
Zanim jednak zostanie ona sporządzona, należy założyć
firmę spółki komandytowej. Powinna ona zawierać nazwisko jednego komplementariusza (lub kilku z nich(, jak również określenie „spółka komandytowa” albo skrót „sp.k.”.

Gdy komplementariuszem jest osoba fizyczna, jego nazwisko może zostać ujęte w firmie. Natomiast jeśli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie nazwy tej osoby prawnej, jak również oznaczenie „spółka komandytowa”. Warto pamiętać, że gdy w firmie spółki umieszczone zostanie nazwisko komandytariusza, będzie on ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Jak założyć spółkę komandytową? Krok 2: umowa wspólników

Dokument w formie aktu notarialnego może być sporządzony na podstawie wzorca umowy, zawsze jednak musi zawierać następujące elementy:

 • firmę i siedzibę spółki

 • przedmiot działalności spółki

 • czas trwania spółki, jeśli jest on oznaczony

 • oznaczenie i wartość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika

 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).


Jak założyć spółkę komandytową? Krok 3: wpis do rejestru

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wniosek zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego może zostać złożony metodą tradycyjną (formularz KRS-W1) lub elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z dokumentem należy złożyć także następujące druki:

 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu

 • KRS-WC – wspólnicy spółki komandytowej

 • KRS-WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

 • KRS-WL – prokurenci

 • KRS-WM – przedmiot działalności

Ponadto należy przedłożyć umowę spółki, a także wykaz komplementariuszy i komandytariuszy wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń) oraz dowody uiszczenia opłat.